top of page

TJÄNSTER

Upphandling
Förhandling, Upphandling
Omförhandling, IT-avtal, Avtal

En väl genomförd upphandling är ett krav för en lyckad IT-levererans. Problemet är att det ofta är svårt att få tillgång till kompetens och resurs internt. Då är risken stor för en havererad eller utdragen process.

Vi levererar ett komplett paket med ett projekt som omfattar:

 • Nulägesanalys - Var är vi?

 • Nya krav - Vart ska vi?

 • Strategier och marknadsavkänning

 • Upphandlingsunderlag, mallar för anbudssvar och utvärdering

 • RFP process som idag ofta är interaktiv och workshop-baserad

 • Utvärdering och slutförhandling

 • Avtalsarbete fram till signering

 • Uppföljning

 

Arbetet sker i en projektgrupp med representanter från kunden och projektledare från oss. Kundens representation varierar efter omfattning och berörda delar i den egna organisationen. Vid behov tillsätts också en styrgrupp.

Vi planerar och leder allt arbete, och fungerar som kontaktyta mot leverantörer och andra externa parter. Du kan sova gott på natten, och känna dig trygg i att upphandling går framåt enligt plan.

Omförhandling

En omförhandling har i princip samma upplägg som en Upphandling, men med en begränsad RFP-process och konkurrensutsättning. Om det är ont om resurser och tid  kan man också banta andra delar. Det viktiga är att man inte tror att en omförhandling är ett par möten med nuvarande leverantör och justerade priser. Då är man fel ute, och har tappat bort ett unikt tillfälle till verkliga förbättringar och besparingar.

En Omförhandling kan också ha en beslutspunkt där man övergår till Upphandling om resultatet av Omförhandlingen inte är tillräckligt bra.

Avtalsutvärdering, Checkpoint, Beslutsunderlag
Delivery Checkpoint

Hur fungerar din IT-leverans? Det här är en självklar aktivitet som nästan alla har svårt att få till, men som verkligen blir av om du får den som en paketerad tjänst.

Under en pågående avtalsperiod med din IT-leverantör behövs en Check Point för att utvärdera avtalsefterlevnad, utveckling, kundnöjdhet, prisnivåer m.m. Arbetet görs i form av ett projekt där vi står för projektupplägg och ledning. Det görs tillsammans med befintlig leverantör, men man kan också ta hjälp av en ”utmanare” för att få rätt resultat.

Resultatet av en Check Point:

 • Bägge parter får en samsyn av befintligt läge

 • Underlag för åtgärder för att rätta till felaktigheter i tjänster, priser och samverkan

 • Beslutsunderlag för att bestämma om man ska fortsätta med Omförhandling med befintlig leverantör, eller Upphandling.

Kostnadsbesparing, kostnadskonroll
Spend Check & Opportunities

Med all säkerhet har du IT-avtal med priser som ligger för högt. Frågan är bara:

 • Vilka leverantörer och avtal har störst besparingspotential?

 • Vilken insats krävs för att sänka priserna?

 • Hur stor besparing kan man göra?

 • När kan lägre priser börja gälla

Med tjänsten Spend Check & Opportunities får du svar på dessa frågor.

Med erfarenhet från 100-tals upphandlingar och omförhandlingar inom IT, så har vi kompetensen att göra en första analys och förslag på aktiviteter. Med enkla mallar och verktyg görs insamling, bedömning och presentation av nuläge och möjliga besparingar.

Contract Management, Vendor Governance
Contract Management

Varje IT-avtal ska följas upp, vårdas och styras. Hur mycket kraft som ska läggas är beroende av leverantör och tjänst, där vissa är mer viktiga än andra. Det styrs i grunden av policys för Vendor Governance och leverantörssamarbete. Det är ett arbete som ofta delas mellan inköp, verksamheten och IT. Syftet är dels att säkerställa att villkor, tjänster, priser och samverkan fungerar som det ska, och dels utveckla tjänster och samarbete för att öka kundnyttan under befintligt avtal.

Med enkla verktyg och rutiner hjälper vi er med Contract Management efter dina behov.

I ett fast månadspris ingår ett antal timmar för samverkan, styrning och rapportering.

Tjänsten inleds med att vi tar fram ett dokument som beskriver mål, intressenter, arbetssätt och rapporteringsmodell.

bottom of page